Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.


 
RSS
A A A
SmodBIP

Przetargi

Wszelkie informacje o przetargach znajdują się także na stronie internetowej Zakładu:sanatoriumtuczno.org

                                                                                              Tuczno, dnia 08 stycznia 2024 roku.
Nr sprawy: 01/2024


                                                  OGŁOSZENIE


Zapraszam do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia I I września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) prowadzonego w trybie podstawowym, na usługę opisaną w punkcie l, na rzecz Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tucznie, ul. Stanisława Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 3004, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000077337, oznaczonego numerem identyfikacyjnym NIP 765 000 91 10.
l . Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku, usługa prania obejmująca pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny pacjentów piżam i szlafroków, odzieży ochronnej personelu medycznego, koców, usługi prania bielizny pościelowej typu „ kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu od i do Zamawiającego, ,środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 35 ton.
Zamówienie wykonane będzie sukcesywnie w okresie od dnia 0] marca 2024 roku do dnia 28 lutego 2025 roku.
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Tryb udzielenia zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 2 ust. 1 ustawy pzp, postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym określonym w ustawie.
4. Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, między zamawiającym a wykonawcami w sprawach dotyczących postępowania, odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych.
5. Warunki jakie winien spełniać wykonawca zamówienia..1
a) posiadanie zdolności do postępowania w obrocie gospodarczym wyrażające się posiadaniem wpisu do jednego 7 rejestrów działalności gospodarczej, z zakresem zgodnym z przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania.
b) nie podleganie wykluczeniu z powodów określonych w art. 1()8 ustawy pzp.
c) nie zaleganie z płaceniem podatków i opłat, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne lub ewentualnego potwierdzenia dokonania wpłat zaległości łącznie z odsetkami, czy też naliczonymi grzywnami, czy też zawarcia stosownego porozumienia, w przypadkach powstania takich zaległości.
d) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej pełną realizację niniejszego zamówienia.

1 Potwierdzenie spełniania warunków określonych w podpunktach b-d na żądanie Zamawiającego.
e) posiadanie ubezpieczenia w zakresie OC z tytułu prowadzonej działalności o wartości nie niższej niż 500.0(),00 PLN.
f) posiadanie bądź dysponowanie środkami transportu, którymi realizowane będzie transport z oraz do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.
g) wypełnianie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46!WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyżej przytoczonego Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE), od osób wymienionych w materiałach złożonej przez nas oferty.
6. Warunki realizacji:
a) świadczenie Usługi pralniczej musi odbywać się zgodnie z wymogami sanitarno — epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi dla placówek służby zdrowia z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) usługa musi być wykonywana w zakładzie posiadającym pełną barierę higieniczną.
c) wykonawca posiada i będzie dokonywał drobne naprawy bielizny pościelowej.
d) wykonawca zamówienia zabezpiecza wózki na brudną i czystą bieliznę pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone w cenę usługi. lub zapewni inną dającą gwarancje dobrej realizacji usługi technologię transportu.
e) usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania.
f) wszystkie realizowane procedury powinny być dokumentowane.
g) stosowane środki piorąco — dezynfekujące muszą posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
h) wykonawca powinien uwzględniać w technologii prania 'wymagania producentów odzieży ochronnej oraz pościeli.
i) usługa realizowana będzie w cyklu co najmniej 48 godzinnym liczonym od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi.
j) zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców.
k) odbiór i dostawa bielizny odbywać się będzie 3 razy w tygodniu w dni robocze uzgodnione z wybranym wykonawcą, w godzinach od 8.00 do 14.00,
l) potwierdzeniem każdorazowego przekazania bielizny będzie dokument zdawczo — odbiorczy określający: asortyment, ilo", wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby zdającej i przejmującej.
7. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania:
Oferty należy składać na stronie prowadzonego postępowania platformy eZamówienia w terminie do godziny: 10.00 dnia 19 stycznia 2024 roku, na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty wykonawcy dołączają oświadczenia stanowiące załączniki do specyfikacji. Ofertę sporządzany w języku polskim. Oferty zostaną otwarte 5 minut po upływie tego terminu.
Oferty ocenione zostaną na podstawie kryterium ceny.
Specyfikację warunków zamówienia, formularz oferty i inne załączniki do specyfikacji są dostępne na stronie prowadzonego postępowania profilu e-Zamówienia oraz stronie www Zamawiającego w zakładce przetargi.

                                                                    Dyrektor Zakład
                                                                        Paweł Suski


Zalaczniki:
1. SWZ
2. Umowa
3. Oferta
4. zalacznik nr 2
5. zalacznik nr 3
6. zalacznik nr 4
6. Komunikat nr 1
6. Komunikat nr 2
Opublikował: Beata Nowak
Publikacja dnia: 18.02.2024
Podpisał: Beata Nowak
Dokument z dnia: 17.02.2024
Dokument oglądany razy: 8 294