Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.11.2021 z powodu:
minał termin ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

09.11.2021

 Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.), tj. może nim być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430) oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora SPZOZ);
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
9) koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie.

Dodatkowo należy przedłożyć:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
2) podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną RODO (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ);
3) oświadczenie o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępniania informacji publicznej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą udostępniane kandydatom w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:
sek_wz@wzp.pl.

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w dwóch zaklejonych kopertach, z napisem na kopercie zewnętrznej „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie”, na kopercie wewnętrznej zawierającej dokumenty należy umieścić imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania.

Oferty należy przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, pok. 6 (adres jak wyżej). O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 70-540 przy ul. Korsarzy 34, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy indywidualnej. Rozmowa indywidualna może odbyć się w trybie zdalnym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).

Załączniki:

1. załącznik nr1, nr2, nr3,

2. kwestionariusz osobowy

Opublikował: Andrzej Balicki
Publikacja dnia: 09.11.2021

Dokument oglądany razy: 86
« inne aktualności