Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 28.08.2020 z powodu:
Procedowanie konkursu dobiegło konca.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

03.08.2020

 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie, ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.), tj. może nim być osoba, która:
1. posiada wykształcenie wyższe,
2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r. poz. 393) oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora SPZOZ),
8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
9. koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.

Dodatkowo należy przedłożyć kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania) oraz:
1. podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną RODO (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ),
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępniania informacji publicznej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą udostępniane kandydatom w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: jturska@wzp.pl oraz hjakimowicz@wzp.pl .

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w dwóch zaklejonych kopertach, z napisem na kopercie zewnętrznej „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie”, na kopercie wewnętrznej zawierającej dokumenty należy umieścić imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania.

Oferty należy przesłać drogą pocztową pod adres: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, pok.6 (adres jak wyżej). O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 70-540 przy ul. Korsarzy 34, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy indywidualnej. Rozmowa indywidualna może odbyć się w trybie zdalnym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).

Opublikował: Andrzej Balicki
Publikacja dnia: 03.08.2020

Dokument oglądany razy: 384
« inne aktualności