Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

 
RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABOLATORYJNYCH- MIKROBIOLOGICZNE

22.11.2021

 OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póź.zm.), ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABOLATORYJNYCH- MIKROBIOLOGICZNE
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00.
Termin związania ofertą ustala się na 31 grudzień 2021 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.


1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa

Opublikował: Andrzej Balicki
Publikacja dnia: 22.11.2021

Dokument oglądany razy: 48
« inne aktualności